In Geen categorie

Op woensdagavond 27 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Koudum plaats in dorpshuis De Klink. In Bulte Nijs, de dorpskrant van Koudum, is per abuis ‘donderdag’ 27 oktober als vergaderdatum genoemd, maar het is dus woensdagavond. De vergadering begint om 20.00 uur. Vorig jaar ging de algemene ledenvergadering van de Koudumer dorpsvereniging vanwege corona niet door. Er hebben toen wel bestuurswisselingen plaats gevonden. Er zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur en Bas Oosterbaan is als voorzitter opgevolgd door Durk Grouwstra. Ook dit jaar wordt een nieuw bestuurslid voorgedragen, namelijk Saskia Faber.

Vóór de pauze zullen onder andere de notulen van de vorige vergadering (van 2019 dus) besproken worden en de jaarverslagen van 2020 van de diverse commissies, zoals de Centrium Commissie en Bulte Nijs. Na de pauze is er aandacht voor de Dorpsvisie Koudum 2025. Wat waren de ideeën toen deze visie in 2011 opgesteld werd en wat is hiervan inmiddels gerealiseerd? Als slot van de avond zal Willeke van der Wal het werk van het Team Promotie Koudum toelichten. Dat promotieteam organiseerde dit jaar onder andere de drie geslaagde zomermarkten.

De complete agenda en alle verslagen zijn terug te vinden op de pagina van Dorpsbelangen Koudum op onze website.