Waaraan dient uw verzoek te voldoen?

De aanvrager dient een volledige en inhoudelijke omschrijving van het project te geven alsmede een onderbouwing waarom men meent voor financiering uit het ondernemersfonds in aanmerking te komen.  Tevens dient er een zo volledig mogelijke begroting (inclusief de totale projectkosten) meegeleverd te worden alsmede een onderbouwing van het gewenste bedrag welke men uit het ondernemersfonds wenst te ontvangen. Indien men reeds over eigen middelen beschikt of over cofinancieringen dan dient men dit uiteraard ook in de begroting te benoemen. De commissie OF gelden Koudum zal de aanvraag beoordelen waarna het bestuur hierin een besluit zal nemen. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de gang van zaken door ons.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

Er dient in principe aan alle criteria te worden voldaan.

  • Als leidraad geldt dat het fonds door en voor ondernemers is. Projecten dienen dus ten goede te komen aan alle ondernemers in Koudum of een navenante groep van ondernemers in Koudum, dit ter beoordeling van het bestuur.
  • Individuele sponsoring is uitgesloten.
  • Project dient een collectief belang te dienen.
  • Project dient vernieuwend te zijn.
  • Project dient het huidige ondernemersklimaat te verstevigen.
  • Project kan en mag geen gemeentelijke taken overnemen.
  • Reeds bestaande projecten welke verliesgevend zijn worden niet ondersteund.

Projecten worden voor maximaal 3 jaar ondersteund. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de jaarlijkse stemming tijdens de ALV/OVK over het OF. De ALV dient de projecten begroting OF gelden goed te keuren.