“Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Koudum” (DBK) zo is de statutaire naam. Opgericht op 3 maart 1913. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangen van het dorp Koudum, in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het plegen van overleg met het Gemeentebestuur van Sudwest Fryslân, het voeren van acties, het houden of doen houden van van lezingen, het verspreiden van geschriften, het bevorderen van het vreemdelingenverkeer en in het algemeen het bevorderen of tot stand brengen van al die zaken, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DBK telt op dit moment een kleine 1000 leden, op meer dan 90% van alle adressen te Koudum. Dorpsbelangen heeft een vaste column in dorpskrant Bulte Nijs waarin de bewoners van Koudum geïnformeerd worden over het wel en wee van het dorp. Regelmatig wordt bestuursleden gevraagd naar de status rondom bepaalde zaken en daar kwam het idee uit voort om ieder kwartaal, naast de column in Bulte Nijs, een overzicht te plaatsen van onderwerpen waar Dorpsbelangen zich mee bezighoudt. 2020 was een uitzonderlijk jaar waarin weinig evenementen en zaken door konden gaan in verband met COVID-19, de updates vanuit DBK beperkten zich daarom tot de maandelijkse column in Bulte Nijs. Ook de Algemene Ledenvergadering van 2020 ging niet door.

Algemene Ledenvergadering 2023 donderdag 23 maart 20.00 in De klink
Binnenkort staat hieronder bij Nieuws/documenten de agenda (2023) met de bijbehorende verslagen.

Contributie en ledenadministratie
De contributie is € 16,50 euro per jaar en gaat per automatische incasso. Klik hier voor het in te vullen (SEPA) formulier.

De automatische incasso wordt jaarlijks geïnd in de maanden april/mei.
U ontvangt de dorpskrant Bulte Nijs dan gratis 9 keer per jaar. Advertenties: dbkoudum@gmail.com.

Ledenadministratie Dorpsbelangen Koudum
p/a Ria Bootsma, penningmeester, Bovenweg 38 Koudum.
e-mail: dbkoudum@gmail.com

Het bestuur

Bestuur Dorpsbelangen Koudum van links naar rechts: Teunis Vonk, Alie Glashouwer, Saskia Faber, Ria Bootsma, Durk Grouwstra, Janna Stellingwerf-Hoekstra & Klaas Damstra.

Durk Grouwstra | Voorzitter | Bovenweg 26 | 523537
Teunis Vonk | Secretaris | Nieuweweg 4 | 06 41772664 | e-mailadres dbkoudum@gmail.com
Ria Bootsma | Penningmeester | Bovenweg 38 | 521119
Klaas Damstra | vice-voorzitter | De Tillen 18 | 06 54728940
Janna Stellingwerf-Hoekstra | algemeen lid | Kerkhoflaan 11 | 06 17224092
Saskia Faber | algemeen lid |
Alie Glashouwer | algemeen lid |

Secretariaat Dorpsbelangen Koudum
Teunis Vonk
Nieuweweg 4
8723 EA Koudum
e.mail: dbkoudum@gmail.com

Dorpsvisie

In 2011 maakte Dorpsbelangen Koudum een uitgebreide visie voor de toekomst van Koudum onder de titel Dorpsvisie Koudum 2025.

De Dorpsvisie Koudum 2025 is in PDF-versie hier te lezen.

Nieuws/documenten

Nieuwtjes ook via onze Facebookpagina (klik op de link)

———————————————————————————————–

Agenda Algemene Ledenvergadering donderdag 23 maart 2023

Statutenwijziging Dorpsbelangen Koudum

Jaarverslag 2022 Dorpsbelangen Koudum

Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

Jaarverslag 2022 Bulte Nijs

Jaarverslag 2022 Centriumcommissie

Jaarverslag 2022 De Vlijt

Jaarverslag 2022 Speeltuincommissie

Statutenwijziging Dorpsbelangen Koudum

Eerder gepubliceerde jaarverslagen van Dorpsbelangen Koudum zijn via deze pagina terug te vinden.

Wanneer u klachten heeft over de openbare ruimte in de gemeente, zoals overhangende takken, een scheve stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal, kunt u dit direct via de website bij de gemeente melden via deze link: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/

300e editie Bulte Nijs