“Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Koudum” (DBK) zo is de statutaire naam. Opgericht op 3 maart 1913. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangen van het dorp Koudum, in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het plegen van overleg met het Gemeentebestuur van Sudwest Fryslân, het voeren van acties, het houden of doen houden van van lezingen, het verspreiden van geschriften, het bevorderen van het vreemdelingenverkeer en in het algemeen het bevorderen of tot stand brengen van al die zaken, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DBK telt op dit moment een kleine 1000 leden, op meer dan 90% van alle adressen te Koudum. Dorpsbelangen heeft een vaste column in dorpskrant Bulte Nijs waarin de bewoners van Koudum geïnformeerd worden over het wel en wee van het dorp. Regelmatig wordt bestuursleden gevraagd naar de status rondom bepaalde zaken en daar kwam het idee uit voort om ieder kwartaal, naast de column in Bulte Nijs, een overzicht te plaatsen van onderwerpen waar Dorpsbelangen zich mee bezighoudt.

300e editie Bulte Nijs

Contributie en ledenadministratie
De contributie is € 15 euro per jaar en gaat per automatische incasso. Klik hier voor het in te vullen (SEPA) formulier.

De automatische incasso wordt jaarlijks geïnd in de maanden april/mei.
U ontvangt de dorpskrant Bulte Nijs dan gratis 10 keer per jaar. De Advertentie-acquisitie: Menno Fraterman e-mail info@mennofraterman.nl

Ledenadministratie Dorpsbelangen Koudum
p/a dhr. Sjouke Hoekstra, Bovenweg 35, 8723 EC Koudum.
e-mail: dbkoudum@gmail.com

Bestuur

Bas Oosterbaan | Voorzitter | Doerebout 5 | 0514-521763 |

Teunis Vonk | Secretaris | Nieuweweg 4 | 856758 | e-mailadres dbkoudum@gmail.com

Ria Bootsma | Penningmeester |521119 | Bovenweg 38  | e-mailadres dbkoudum@gmail.com

Durk Grouwstra | vice voorzitter | Bovenweg 26 | 523537
Nienke Dijkstra-de Groot |algemeen lid | Nieuweweg 5 | 521322
Wieneke Riemersma | Notuliste | Havenkade 10 | 851417
Gerben Brouwer | algemeen lid | Spoarleane 6 | 522725

Secretariaat Dorpsbelangen Koudum
Teunis Vonk
Nieuweweg 4
8723 EA Koudum
e.mail: dbkoudum@gmail.com

Nieuwtjes ook via onze Facebookpagina

Agenda Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Koudum 19 maart 2020

Jaarverslag 2019 Dorpsbelangen Koudum

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

Jaarverslag 2019 Bulte Nijs en beheerscommissie 2019

Jaarverslag 2019 Centriumcommissie

Jaarverslag 2019 De Vlijt

Jaarverslag 2019 Speeltuincommissie

Eerder gepubliceerde jaarverslagen van Dorpsbelangen Koudum zijn via deze pagina terug te vinden.

PS: wanneer u klachten heeft over de openbare ruimte in de gemeente, zoals overhangende takken, een scheve stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal, kunt u dit direct via de website bij de gemeente melden via deze link: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/