“Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Koudum” (DBK) zo is de statutaire naam. Opgericht op 3 maart 1913. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangen van het dorp Koudum, in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het plegen van overleg met het Gemeentebestuur van Sudwest Fryslân, het voeren van acties, het houden of doen houden van van lezingen, het verspreiden van geschriften, het bevorderen van het vreemdelingenverkeer en in het algemeen het bevorderen of tot stand brengen van al die zaken, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DBK telt op dit moment een kleine 1000 leden, op meer dan 90% van alle adressen te Koudum. Dorpsbelangen heeft een vaste column in dorpskrant Bulte Nijs waarin de bewoners van Koudum geïnformeerd worden over het wel en wee van het dorp. Regelmatig wordt bestuursleden gevraagd naar de status rondom bepaalde zaken en daar kwam het idee uit voort om ieder kwartaal, naast de column in Bulte Nijs, een overzicht te plaatsen van onderwerpen waar Dorpsbelangen zich mee bezighoudt. 2020 was een uitzonderlijk jaar waarin weinig evenementen en zaken door konden gaan in verband met COVID-19, de updates vanuit DBK beperkten zich daarom tot de maandelijkse column in Bulte Nijs. Ook de Algemene Ledenvergadering van 2020 ging niet door.

Algemene Ledenvergadering 2021 woensdag 27 oktober
In het oktober nummer van de Bulte Nijs is bij de datum voor de ledenvergadering helaas een verkeerde dag genoemd. De ledenvergadering wordt wel gehouden op 27 oktober maar dit is op een woensdag en niet op een donderdag. U bent van harte welkom!”

Contributie en ledenadministratie
De contributie is € 16,50 euro per jaar en gaat per automatische incasso. Klik hier voor het in te vullen (SEPA) formulier.

De automatische incasso wordt jaarlijks geïnd in de maanden april/mei.
U ontvangt de dorpskrant Bulte Nijs dan gratis 10 keer per jaar. De Advertentie-acquisitie: Menno Fraterman
e-mail info@mennofraterman.nl

Ledenadministratie Dorpsbelangen Koudum
p/a Ria Bootsma, penningmeester, Bovenweg 38 Koudum.
e-mail: dbkoudum@gmail.com

Het bestuur

Durk Grouwstra | Voorzitter | Bovenweg 26 | 523537

Teunis Vonk | Secretaris | Nieuweweg 4 | 06 41772664 e-mailadres dbkoudum@gmail.com

Ria Bootsma | Penningmeester |521119 | Bovenweg 38  | e-mailadres dbkoudum@gmail.com

Klaas Damstra | vice voorzitter | De Tillen 18 | 06 54728940
Nienke Dijkstra-de Groot |algemeen lid | Nieuweweg 5 | 521322
Wieneke Riemersma | Notuliste | Havenkade 10 | 851417
Janna Stellingwerf | algemeen lid | Kerkhoflaan 11 | 06 17224092

Secretariaat Dorpsbelangen Koudum
Teunis Vonk
Nieuweweg 4
8723 EA Koudum
e.mail: dbkoudum@gmail.com

Dorpsvisie

In 2011 maakte Dorpsbelangen Koudum een uitgebreide visie voor de toekomst van Koudum onder de titel Dorpsvisie Koudum 2025.

Nieuws/documenten

Nieuwtjes ook via onze Facebookpagina (klik op de link)

Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 27 oktober 2021

Jaarverslag 2020 Dorpsbelangen Koudum

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

Jaarverslag 2020 Bulte Nijs en beheerscommissie 2020

Jaarverslag 2020 Centriumcommissie

Jaarverslag 2020 De Vlijt

Jaarverslag 2020 Speeltuincommissie

Eerder gepubliceerde jaarverslagen van Dorpsbelangen Koudum zijn via deze pagina terug te vinden.

Wanneer u klachten heeft over de openbare ruimte in de gemeente, zoals overhangende takken, een scheve stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal, kunt u dit direct via de website bij de gemeente melden via deze link: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/

300e editie Bulte Nijs