De term ‘Koudumer Beantsjes’ kan verwijzen naar de bijzonder smaakvolle sperziebonen die van oudsher in Koudum verbouwd worden. Maar het is ook de bijnaam voor de inwoners van Koudum. En dan zijn er nog de ‘Beantsjes fan it Jier’ (de Boontjes van het Jaar): Koudumers die zich op en speciale manier ingezet hebben voor Koudum.

Voor de inwoners van bijna alle dorpen en steden in Friesland gelden bijnamen. Voor de Koudumers zijn er meerdere in omloop, ze hebben allemaal betrekking op groenteproducten, de meest algemene is: ‘Koudumer Beantsjes‘ en eigenlijk zijn de inwoners best trots op deze bijnaam.

De reden dat de Koudumers in verband worden gebracht met groente is het feit dat er hier tot de zestiger jaren van de vorige eeuw uitgebreide tuinbouwactiviteiten waren. Er was zelfs een groenteveiling waar groentekooplui van heinde en ver hun producten kochten. De Koudumer economie was vanaf het eind van de 19e eeuw tot en met de jaren ‘60 voor een groot deel met de tuinbouw verbonden. Het was algemeen bekend dat in Koudum gekweekte groenten beter smaakten dan groenten van elders. Aan het geheim ervan is door de natuur meer dan 10.000 jaar gewerkt. Het begon met de aanleg van een keileembult door de gletsjers in de IJstijd. Toen het ijs gesmolten was begonnen de zandverstuivingen, in de luwte van de bult dwarrelde het zand neer en vormde een zuidelijk gelegen helling. Doordat de ondergrond begroeide, vormde zich humus dat zich mengde met het zand waardoor het door de tuinders zo geroemde humusrijke ‘zwarte zand’ ontstond. De ligging op het zuiden en in de luwte van de bult samen met de vruchtbare grond vormen de basis voor succesvolle tuinderijen in Koudum. Planten krijgen meer warmte en voedingsstoffen toegevoerd waardoor ze beter groeien en eerder oogstrijp zijn. Door schaalvergroting in de afzet is de tuinbouw in Koudum grotendeels ten onder gegaan, er zijn nu nog twee kleinschalige tuinderijen in Koudum die hun heerlijk smakende en gezonde producten rechtstreeks aan de consument verkopen.

Klik hier voor foto’s van het tuindersverleden op Histoarysk Koudum

‘Koudumer beantsje’ een bewerkelijk product

Sperciebonen is een bewerkelijk product dat van de kweker veel aandacht vraagt. Het opkweken van de gevoelige plantjes om zo vroeg mogelijk in het jaar te kunnen leveren vergt veel aandacht. Koudumer Beantsjes worden een voor een met de hand geplukt, bij goed beheer kan een ervaren plukker meerdere malen plukken van dezelfde plant, het is zaak dat alleen de exemplaren die klaar zijn geplukt worden. Ook dit vergt veel uren en vakmanschap. Koudumer Beantsjes werden van oudsher aangeprezen met de slogan: “dubbele witte zonder draad”. Dubbele witte is een oud ras dat de basis vormde voor de veredeling. Bij de veredeling lette men voorheen vooral op opbrengst en kwaliteit. Moderne rassen zijn doorgekweekt op eigenschappen om machinaal geoogst te kunnen worden deze rassen zijn minder geschikt voor de handmatige pluk. De variëteit die de laatste 20 jaar in Koudum wordt gebruikt is een product van de veredeling uit de jaren 60 en 70. Deze soort leent zich goed voor de Koudumer omstandigheden en handmatige pluk. Ieder jaar wordt zaad gevangen voor het zaaigoed van volgend jaar.

It plantsjen fan de beantsjes

Beantsje Faria

De eerste Koudumer Beantsjes zijn klaar rond 16 juni. Vanaf 1 juli t/m oktober zijn ze volop verkrijgbaar bij: Kwekerij Trimpe

In tevreden Sietse van der Wal mei in swart Sjekje ûnder de Noas.
In tevreden Sietse van der Wal mei in swart sjekje ûnder de noas.

Sperzieboontjes heetten oorspronkelijk `aspergieboontjes’. Zij danken hun naam aan het feit dat ze volgens Oudhollands gebruik net als asperges met gesmolten boter en nootmuskaat worden opgediend.

Beantsje fan it jier

Sinds 1989 kiezen de dorpsgenoten van Koudum elk jaar uit hun midden één persoon (en soms twee personen) die zich op de een of andere manier bijzonder voor het dorp heeft (hebben) ingezet. Deze persoon krijgt een zilveren ‘Beantsje’ opgespeld en mag zich dan een jaar lang ‘Beantsje fan it Jier’ noemen. Zijn of haar naam wordt bijgeschreven op de erelijst die in dorpshuis De Klink hangt en de gelukkige treedt toe tot het ‘Beantsje fan it Jier’-genootschap. Sinds 2011 maakt dat genootschap jaarlijks de keuze voor een nieuw Beantsje fan it Jier. Iedere inwoner van Koudum kan kandidaten aandragen.

2022 Andries A. Hoekema

Andries Hoekema heeft zich zijn hele leven ingezet voor de Koudumer gemeenschap naast zijn werk bij de gemeente. Als het ging om geld, kon je Andries vragen. Bij diverse stichtingen en verenigingen heeft hij de boekhouding opgezet en bijgehouden. Een kleine greep uit waar hij als penningsmeester bij betrokken was: sportvereniging Oeverzwaluwen, kantinebeheer Sandobbe via de Klink, stichting dorpsvernieuwing Koudum, bestuur Dorpsbelang Koudum, werkgroep kunstencentrum, stichting monumenten Sudwest Fryslan, en diverse functies binnen de kerk. Al zal deze lijst niet compleet zijn. Hij was en is zeer maatschappelijk betrokken en als hij uit een bestuur was, stond hij de club nog bij met raad en daad. 

2021 Ulfert de Jong

Ulfert de Jong (1946) was voorzitter, bestuurslid en saxofonist van fanfare Nij Libben, oprichter en voorzitter van Bigband BBF75 (nu Bigband Friesland), bestuurslid van het Morra Muziek Festival, redactielid en voorzitter van de beheercommissie van dorpskrant Bulte Nijs. Hij doet werkzaamheden voor de kerk in de functies van koster en diaken, was raadslid en fractievoorzitter van het CDA voor Hemelumer Oldefurd, was chauffeur bij het inzamelen oud papier, regelde de kanovaartocht in de feestweek en is werkzaam voor de werkgroep Historisch Koudum. Verder heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van het Hampdenmonument ter nagedachtenis aan het neergestorte geallieerde vliegtuig in 1942 in Koudum en recentelijk het herstel van het herdenkingsbord (‘Boerd 1580’) in de Martinikerkerk.

2020 Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen Feestweekactiviteiten geweest en is er geen ‘Beantsje fan it jier’ gekozen.

2019 Joeke de Lange

Joeke is al jaren op allerlei fronten actief voor verschillende verenigingen in Koudum. Voor Dorpsbelangen Koudum is hij bestuurslid geweest en doet hij al jarenlang het onderhoud van de bewegwijzeringsborden in het dorp. Bij voetbalvereniging Oeverzwaluwen is Joeke leider en trainer geweest en voor De Klink doet Joeke onder andere het onderhoud van de houten vloer in de grote zaal. De vader van Joeke de Lange was in 1989 (samen met Willem de Hoop) het eerste Beantsje fan it jier.

2018 Uilke de Vries

Op de vrijdagmatinee van de Koudumer Feestweek is bekend gemaakt dat Uilke de Vries tot Beantsje fan it jier gekozen is. Daarmee treedt Uilke in het voetspoor van zijn vader Klaas de Vries die in 1996 tot Beantsje fan it jier gekozen werd. De zilveren beantsjespeld, gemaakt door Petra van der Beek van de Droomsmederij, kreeg Uilke met de bijbehorende oorkonde overhandigd door Bas Oosterbaan, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum.

Deze fraaie onderscheiding heeft Uilke beslist verdiend, want hij is meer dan alleen de bakker in Koudum. Hij is niet alleen actief in de winkeliersvereniging van de Hoofdstraat, van waaruit hij dit jaar bijvoorbeeld het ringsteken met de trekkers mede organiseerde. Hij zit ook al zeventien jaar in de feestcommissie en vijftien jaar in de optochtcommissie. Hij is al jaren actief bij Omrop Súdwest, bakt oliebollen voor Oeverzwaluwen en koekjes voor de Finke.

Uilke de Vries kreeg ook de speciale Beantsjetaart, gemaakt door niemand minder dan dochter Anita de Vries.

2017 Pietie de Boer

Het 28e Beantsje fan it Jier is tijdens de Koudumse Feestweek bekendgemaakt: Pietie de Boer!

Een kleine opsomming van haar vrijwilligersactiviteiten:

  • oudercommissie De Welle,
  • gastvrouw gelagkamer Koudum,\
  • de marktlui voorzien van koffie/gebruik wc,
  • het Frieslandplein netjes houden,
  • Doopsgezinde Kerk,
  • trommelkoekbakster voor diverse goede doelen,
  • vrijwilligster bij de bibliotheek,
  • directrice Koudum Foarút en nog veel meer!

Kortom dik verdiend! Dit jaar is het beantsjespeldje gemaakt door onze dorpsgenoot Petra van der Beek! En daarnaast natuurlijk nog een heerlijke taart van Anita de Vries en een mooi bos bloemen van Blom en Blêd! Tijdens de optocht werd Pietie ook nog in het zonnetje gezet en kreeg ze een ereplek op de wagen van De vrienden van de Blauwe knoop! Wat een prachtig eerbetoon!

2016 Sierd de Boer

Woensdag 27 april op Koningsdag werd voor de 27e keer het ‘Beantsje fan it jier’ bekendgemaakt. De commissie, welke bestaat uit ‘âld beantsjes’ koos unaniem voor Sierd de Boer!

Na de prijsuitreiking van de kinderoptocht kreeg Bas Oosterbaan, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, het woord. Hij kondigde het Beantsje aan met de woorden; het is een man van rond de 50 en gisteravond en eergisteravond heb ik nog met hem vergaderd. De ene vergadering was van SDK (Stichting Dorpsvernieuwing Koudum) en de andere met de werkgroep Cure en Care (zet zich in voor de nieuwbouw van de Finke). Vervolgens zocht hij Sierd de Boer op tussen het publiek. Het was een hele uitdaging om Sierd de Boer in de Klink te krijgen. Zijn vrouw Sjoerdje had al aangegeven dat hij normaliter niet op Koningsdag naar de Klink komt….maar via Klaas de Koe, beheerder van de Klink, is Sierd met een smoes naar de Klink “gelokt”.

En wat was het dan ook een grote verrassing! Het zilveren beantsje speldje heeft Sierd de Boer dan ook meer dan verdiend. Hij is al jarenlang actief in het Koudumer verenigingsleven.  Zo is hij momenteel zowel voorzitter van de OVK als van het bestuur van de Klink. Tevens zit hij in het bestuur van de Stichting Dorpsvernieuwing Koudum en in de werkgroep Cure en Care. Ook is Sierd al jaren betrokken bij de website Koudum.nl, onderhouden door de werkgroep Ús thús. Daarnaast geeft hij mede invulling aan het Swel4you programma (activiteiten op het gebied van sport en cultuur voor jongeren, welke plaatsvinden in en rondom MFA De Swel).  Ook had hij altijd een grote rol bij het organiseren van het Dobbefestival .

Na de uitreiking van het speldje, de taart en de oorkonde kreeg Sierd het woord. Hij is erg blij met deze eretitel! Maar er zijn nog wel meer Koudumers die deze titel verdienen, aldus Sierd, maar dit jaar is deze titel voor Sierd! Tot slot werd Sierd, onder begeleiding van Toby Zeldenrust, toegezongen door 3 dames van Irop; Ypie Semplonius, Anja Bergsma en Ingrid Boxum. Zij brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore.

2015 Durk Venema

Durk Venema is op Koningsdag uitgeroepen tot ‘Beantsje fan it jier’ in Koudum.

Voorzitter Libbe Zijlstra van Dorpsbelangen Koudum prees in belangeloze inzet van Durk Venema voor de Koudumer gemeenschap. Zo was hij twaalf jaar kerkvoogd en actief als bestuurslid voor de scholengemeenschap, dorpsbelangen, buurtvereniging Dammenseweg, ledenraad van de Rabobank, landbouworganisatie LTO, waterschap, 15 jaar woningbouwvereniging en tot slot 25 jaar lid van het bestuur van Oeverzwaluwen, waarvan 18 jaar als voorzitter!

Durk Venema is niet alleen ondernemend, verantwoordelijk en vooruitstrevend, hij heeft ook plezier en gezelligheid hoog in het vaandel staan. In zijn eigen speech geeft hij aan dat alle bovenstaande activiteiten een verrijking in zijn leven zijn/zijn geweest. Het zilveren beantsje speldje heeft Durk Venema dan ook meer dan verdiend!

In 1998 kreeg Durk Venema’s vrouw Teuni deze eretitel reeds toebedeeld.

2014 Cornelis Bergsma en Pieter Boschma

Op Koningsdag 26 april 2014 werd het 25ste Beantsje fan it Jier bekend gemaakt. Tijdens deze speciale editie waren dat twee personen. Cornelis Bergsma en Pieter Boschma. Met een smoesje waren ze naar de Klink gelokt om de lovende woorden uit de mond van Voorzitter Libbe Zijlstra te horen.

Dhr. Cornelis Bergsma haalt samen met Pieter Boschma al jaren het oud papier op bij winkels, Claerbergen en de Finke. Hij is vrijwilliger bij de ijsclub en brengt tijdens de zomermarkten de kramen rond. Hij betegelde de kleedkamers van de tennisvereniging en kookte grote pannen soep bij de paardensport.

Dhr. Pieter Boschma haalt samen met Cornelis Bergsma al jaren het oud papier op bij de winkels in Koudum, Claerbergen en de Finke. Hij is ook al heel lang vrijwilliger bij tafeltje dekje en zingt al jaren de baspartij van het ZWH mannenkoor.

Voor hun jarenlange inzet voor de Koudumer gemeenschap ontvangen zij de speld, de taart in de vorm van een Beantsje, het daarbij horende certificaat en niet te vergeten de bloemen met dit jaar echte beantsjes er in verwerkt. De beide Beantsjes werden toegezongen door shantykoor Murk Lelsz.

2013 Marie Bergsma Pries

Op Kroningsdag 2013 heeft Dorpsbelangen Koudum het zilveren Beantsje uitgereikt aan Marie Bergsma Pries. Mevrouw Pries (82 jaar) heeft enorm veel betekend voor de ouderen in Koudum door huishoudelijke werkzaamheden en allerlei ontspanningsactiviteiten te verrichten. Daarnaast heeft ze vele jaren it Sweltsje ingebonden en gedistribueerd. Mevrouw Bergsma is niet iemand van de voorgrond, maar verricht achter de schermen enorm veel vrijwilligerswerk. Zonder dit soort vrijwilligers zou het maatschappelijke leven stil staan in Koudum. Mensen als Marie Bergsma zijn onbetaalbaar. Daardoor een meer dan verdiend Beantsje fan it jier 2013.

2012 Jan de Vries

Dorpsbelangen Koudum feliciteert haar oud-voorzitter Jan de Vries met zijn verkiezing tot Beantsje fan it Jier 2012. Jan is gekozen door mensen die het weten kunnen, een kiescollege bestaande uit alle voormalige Beantsjes fan it Jier. Zij weten wat het is om boon te zijn en boon te worden.

Jan de Vries is gekozen omdat hij voor Koudum actief is op veel gebieden. Hij speelde een grote rol in het opnieuw tot leven wekken van de boontjesveiling Vendu Tivoli. Hij is een drijvende kracht in de werkgroep Historisch Koudum en in de website Koudum.nl. Sinds jaren is Jan voorzitter van de OMNI-vereniging Oeverzwaluwen en actief in de Stichting Dorpsvernieuwing Koudum. Ook is hij druk bezig in de Jubileum Commissie Dorpsbelangen 100 jaar. Jan schrijft een boek over de Koudumer zeevaarder Jacob Benckes. In zijn jonge jaren is Jan actief geweest voor de fanfare Nij Libben en de Koudumer Hofkesjongers.

Hij zorgde er mede voor dat het Koudumer Beantsje erkend werd als streekproduct. At last but not at least: Jan is de bedenker en promotor van het Koudumer slokje Oer De Wjuk.

2011 Johannes Haanstra

Vanaf 2011 wordt de benoemingscommissie voor het ‘Beantsje fan it Jier’ gevormd door alle voorgaande ‘Beantsjes fan it Jier’. Johannes Haanstra is de eerste laureaat die op deze wijze benoemd is tot Beantsje fan it Jier. Uit deze benoeming blijkt meteen al de waarde van de nieuwe commissie, want de inzet van Johannes is zeer divers; van kerkschilder tot grafdelver en beantsjekoker tot tentoonstellingsorganisator en hij heeft een warme belangstelling voor iedereen. Aan de reacties van het publiek te horen een uitstekende keuze. Johannes zelf was zichtbaar verrast en bijzonder ingenomen met de eervolle benoeming.

2010 Piet Zonderland

In een nek-aan-nekrace met een andere prominente Koudumer is Piet Zonderland op Beantsjedei 2010 gekozen als tot Beantsje fan it Jier als opvolger van Sietze van der Wal en Piet Hobma.

Beantsje 2010 aan het woord: “Er was natuurlijk wel een mogelijkheid dat ik deze eretitel een keer zou winnen, maar echt verwacht had ik het niet. Ik heb begrepen dat het een nek-aan-nekrace was tussen Jan de Vries en mij en het had me dan ook niet verbaasd als hij Beanstje fan it Jier zou zijn geworden. Het zou hem ook zeker gegund zijn, want hij heeft zeker zoveel verdiensten als ik. Maar goed, de mensen hebben hun mening gegeven en ik vind het dan ook meer dan geweldig!”

2009 Piet Hobma en Sietze van der Wal

Tijdens Beantsjedei 2009 werd het nieuwe “Beantsje fan it jier” gepresenteerd. Tot grote verbazing van het aanwezige publiek, maar zeker van de betrokkenen, werden door DBK-voorzitter Piet Zonderland niet één, maar twee nieuwe Beantsjes naar voren geroepen. Onder groot applaus werden onze twee groentekwekers Piet Hobma en Sietze van der Wal gevraagd op het podium te verschijnen.

2008 Gerben Zwerver

Na het tellen van de stemmen en zorgvuldige afweging door de jury bestaande uit de redactie van Bulte Nijs kreeg Gerben Zwerver dit jaar het felbegeerde zilveren insigne opgespeld. Gerben zet zich al heel lang op ondernemende wijze in voor de belangen van Koudum. Als lid van de stichting Trochgean was hij betrokken bij de realisatie van het Morraplan. Hij zette zich in voor de feestweekoptocht en bouwde mee aan vele onvergetelijke praalwagens. Als fanatiek drummer een steunpilaar voor de toenmalige drumband en een van de oprichters van de Koudumer Hofkesjongers. De verenigingen en initiatieven die op zijn krachtige steun mogen rekenen zijn: Oeverzwaluwen volleybal, toneelvereniging Artiku en Vendu Tivoli. Zijn tomeloze inzet voor de dorpsvernieuwing en de uitreiking van de Europeese dorpsvernieuwingsprijs heeft ongetwijfeld bij de jury de doorslag gegeven.

2007 Hindrik de Jong

De geestelijke vader van het Nostalgisch album van Koudum, de heer Hindrik de Jong is uitgeroepen tot “Beantsje fan it jier 2007”. Opmerkelijk is het feit dat Hindrik en ook zijn vrouw Akke Fekkes beiden Koudumers om útens zijn, ze wonen in de stad Groningen. Hindrik de Jong is geboren in Koudum, hij groeide op aan de Havenkade waar zijn ouders een aannemersbedrijf hadden. Het idee voor het album kwam voort uit zijn belangstelling voor geschiedenis en het feit dat hij in zijn jeugd veel foto’s maakte van het dorp. Dit gecombindeerd met kennis en interresse voor het medium Internet heeft geleid tot een fantastische website voor en over Koudum. Wellicht is de term virtuele Koudumer nog het best van toepassing op de Jong. Hij onderhoudt via Internet en E-mail nauwe banden met Koudumers overal ter wereld. Zijn werk is erg waardevol voor de Werkgroep Historisch Koudum waarvan hij dan ook virtueel lid is. Het Nostalgisch album bevat zeer veel foto’s en informatie over Koudum en haar inwoners in de periode tussen pakweg 1880 en 1960. Iedere maand wordt dit door de Jong aangevuld met nieuw materiaal dat hij veelal aangereikt krijgt van geestverwanten. Ook via de WHK leden komt materiaal binnen, bovendien worden de WHK-leden ingezet bij het achterhalen van ontbrekende informatie bij de aangeleverde foto’s. Het Nostalgisch album zette Koudum op de kaart en inspireerde en ontroerde vele Koudumers en oud-Koudumers.

2006 Herma Bovenkerk

Herma Bovenkerk van het Beeldhouwcentrum Koudum kreeg de prijs voor haar culturele inspanningen in Koudum, waaronder het laten participeren van de jeugd bij het beeldhouwen. Dat deed ze onder andere door het aanbieden van een cursus beeldhouwen aan de winnaars van een verhalenwedstrijd voor basisschoolleerlingen. Ook was ze van onschatbare waarde bij de invulling van het Frieslandplein, met het monumentale beeld van de Koudumer timmerman Sybren de Jong. Speciaal voor haar werd een ‘beantsjeliet’ gemaakt:

It beantsjeliet foar Herma:

Us bean fan’t jier stiet fier en sterk
Har nam? is Herma Bovenkerk
As stedsmins út it westen wei
Kaam sy nei Koudum op in dei
De rest de rêst en romte diene goed
Dus stiet sy hjir hjoed

Net foar neat stiet op ús plein
It byld fan Sybren op it ein
Troch timmerman Sybren de Jong
mei rjocht har freon, kaam sy op gong
André is har stille kracht
Hy wrot dei en nacht

Se sjocht talint yn elkenien
Dat komt ta utering yn stien
Vol entoesjasme en vol fjoer
Bring sy har kreativens oer
Lit sy dan nije paden sjen
Oan âlden en bern

2005 Rienk Pel

De tachtichjierrige Rienk Pel is útroppen ta Koudumer Beantsje Fan It Jier 2005. Hy krige fan’t jier de measte stimmen fan de Koudumers yn de jierlikse ferkiezing foar it útjaan fan dizze earetitel. Foar de sjuery, de redaksje fan doarpskrante Bulte Nijs, lei it net dreech. Ald-learaar Pel bekroadet him yn it ramt fan Flechtelingswurk al jierren oer it lot fan de flechtelingen yn Koudum en omjouwing en hat  him ynsetten foar de Wrâldwinkel en Amnesty. Syn helpferliening is tige breed. Mei de âld auto en karre sleept er mei húsrie en dêrnjonken ûnderwiist er syn ‘klanten’ yn de Nederlânske taal. Ek foar oare minsken stiet Pel altiid klear om mei oan te pakken. Syn sels timmere hinnehokken steane troch hiel Nederlân.

2004 Maurits Hettema

De útrikking fan it ‘Beantsje fan it jier 2004’ wie ien fan de earste dieden yn funksje fan de nije Doarpsbelangen foarsitter Piet Zonderland. It wie lyk as ferline jier wer net in drege kar foar de sjuery, fierwei de measte stimmen wiene dizze kear foar Maurits. Hy krige ús aller wurdearring foaral omdat er mear as tweintich jier bestjoerder fan de Klink west hat, wêrfan 9 jier as foarsitter. Yn dy perioade hat de Klink in tige goede ûntjouwing trochmakke, mei troch de ûndernimmersgeast fan dizze foarsitter. Dêrneist wie der ek wurdearring foar syn sosjale ynslach. Maurits sil meikoarten stopje yn it Klinkbestjoer en yn in reaksje sei er dat er tocht dat it finen fan in nije foarsitter no wol net sa dreech mear wêze soe omdat elk wol graach in kear ‘Beantsje fan it Jier’ wurde wol.

2003 Piter de Jong en Griet de Jong Haitsma

Eins hiene se it net yn e holle om nei de seiskamp ta, it wie dat Griet har suster Sike der sa’n sin oan hie oars wiene se thús bleaun. Pieter krigen se mei gjin stok fan e bank, “no miskien dat ik oan e ein fan de joen wol eefkes om in Pilske kom” der koene se it mei dwaan. Doe’t er om in oere as tsien noch net yn e sporthal wie begûn it al wat te knipen, dat doe ha se him mar belle dat it wikseljild op wie.

It wie foar de sjuery gjin drege kar dizze kear. Fierwei it grutste oantal stimmen wie foar Pieter en Griet. Foaral de wize wêrop sy har wurk foar de Klink en de Sandobbe al dy jierren dien ha wie in bulte wurdearring foar. De soarch en it meitinken, de leafde en de fleur der draaide it om neffens de teksten op de stimbiljetten. It lûde applaus en it út folle boarst meisjongen fan it beantsjeliet troch it publyk joech ek oan dat Piter en Griet thúshearre yn e rige fan Beantsjes Fan It Jier. Se wiene beide tige wiis mei dizze “fear yn e k…” mar lykwols fernuvere it Griet en it kaam harren oer it mad fansels. Yn har bedankje sei se dat se net tocht hie dat je troch jo wurk Beantsje Fan It Jier wurde koene. Soks is fansels tagelyk in komplimint oan it Klink bestjoer dy’t it mooglik makke hat dat beide har op dizze wize ûntploaie koene.

2002 Sake de Boer

Op het afsluitende feest van Koninginnedag werd zoals al meer dan tien jaar gebruikelijk is it Beantsje fan it jier gehuldigd. De eer ging dit jaar naar Sake de Boer voor zijn werk bij het Rode Kruis, de EHBO, Dorpsbelangen e.a

2001 Klaaske Pries Haanstra

It beantsje fan 2001 wie Klaaske Pries Haanstra. De utrikking wie oars as oare jierren yn e feestwike under it matinee. Op keninginnedei lei it sosjale libben foar in grut part stil fanwegens de MKZ crisis. Yn de feestwike soe de ytrikking wer hast oer gean want op 11 septimber 2001 wie de oanslach west op it WTC yn New York en derom wie der in wraldwide betinking op freedtemoarnfan de feestwike. De feestkommisje hat doe besletten om it hiele freedsprogramma mar nei de middei te setten. In gouden greep efternei besjoen want sunt dy feestwike is it freedsprogramma tenei sa bleaun.

Klaaske har ferskinen yn ‘e Klink hie ek nochal wat om ‘e hakken want se soe krekt dy deis ut it sikehus komme nei in kaakoperaasje. Ype hat alles op alles setten om har op tiid yn ‘e Klink te krijen dat doe koe it uteinlik dochs wat wurde mei dy utrikking. Klaaske krige it beantsje foar har wurk foar de tsjerke, it epilepsyfuns, EHBO, de begraffenisferiening mar foaral foar har ynset by Simmer 2000.

2000 Wiebe Postma

Hij is actief in Watersportvereniging ‘de Fluessen’, is voorzitter van de commissie die de beurzen in tweedehands scheepsartikelen verzorgt, houdt zich bezig met de festiviteiten voor Simmer 2000 in Koudum, zit in de commissie voor de haven van Koudum en is zanger bij het Murk Lelsz shantykoor.

Een man waar men nooit tevergeefs een beroep op doet !

1999 Douwe Smits

By Vetzavot, it veteranen zaalvoetbalteam, wurdt der noch geregeld oer praten: de smeuiige taspraken fan Douwe Smits. Hy hat grif it grutste part fan syn libben fuotballe en siet er yn ien as oar bestjoer fan S.V. Oeverzwaluwen. Derneist wie er mear as 40 jier aktyf foar it Rode Kruis.

1998 Teuni Venema

Mei it enthousiasme dat har eigen is hat Teuni tal fan ferieningen tsjinne. Grutte wurdearring wie der foar har wurk foar de plattelandsvrouwen.

1997 Rinnie en Ali Schreur

Dit echtpear hat jierrenlang yn alderhande opsicht grutte ynset toant foar S.C Oeverzwaluwen. Fan it kalkjen fan de linen op it fuotbalfjild ta it fol skriuwen en útjaan fan it klupblêd.

1996 Klaas de Vries

Bakker Klaas de Vries wie in man fan tradysje. De lange en freonlike Klaas sútele noch mei bôle yn de útbuorren fan Koudum, doe’t de grienteboer en de brijkarre al fan it toaniel ferdwûn wiene. Derneist hat er it grutste part fan syn lange libben op de bugel blaast by Nij Libben, dat sels in spesjaal stik foar him songen en spyle hat by syn ôfskied. ‘De Bugel fan Klaas de Vries’, nei ‘De Bugel fan Looft den Heer’ fan Rients Gratama.

1995 Hennie Sinnema

Frou Sinnema hie neist har drokke bestean as eigener fan in kapsalon, dy’t alle jierren de doar ticht hie as Sinterklaas yn Koudum oankomme soe, grutte belutsenheid by it wolwezen fan de minsken. Sy sette har yn foar de EHBO en it Reade Krús.

1994 Janny Vonk

Har grutte ynset en belutsenheid as sekretaris fan it stichtingsbestjoer fan de Klink hat Janny Vonk de beneaming ta Beantsje fan it Jier 1994 oplevere.

1993 Durk Bloem

Bloem hat ûnder oaren wit hoe lang de driuwende kracht west achter de aldereinsoos. Hy die dit as frijwilliger, dy’t net ta de doelgroep hearde doe.

1992 Gerrit Folkertsma, Jan Hoekstra en Ulbe Postma.

Alle trije hawwe as persoan yn it belang fan Koudum wol it ien en oar út de wei setten. De reden dat se as trijetal beneamd binne ta Beantsjes fan it Jier 1992, hat te krijen mei harren ynset as fûnsewinners foar it muzykkorps Nij Libben. Sy fûnen fan alles út om oan jild te kommen. Op de simmermerken mei in kream mei lotten en spultsjes wienen se mar min foarby te kommen sûnder de beurs te lûken. Sels toeristen waarden oansprutsen om mei te dwaen. Nij libben hie dertroch romte om te ynvestearjen yn unifoarmen en ynstruminten.

1991 Jannie Faber

It tredde, eins fjirde, Beantsje fan it Jier wie Jannie Faber. Sy waard yn 1991 beneamd nei de earste offisjele ferkiezing troch de ynwenners. Doarpsbelang liet de stimbiljetten doar oan doar besoargje mar hie gjin fierdere bemuoienis. De redaksje fan Bulte Nijs foarme de jury. Sa is it dernei oant no ta altiid gien. Janny Faber gie yn dy jierren omtrint elke dei, yn waar en wyn, in flinke bocht om mei har buorfrou Tjerkje van der Wal, dy’t yn in karke siet. De hûn makke it fleurige stel kompleet, mei in reade bûsdoek om de nekke.

1990 Piebe de Vlugt

It jier derop hat Station de Zwarte Haan, no op fersyk fan it bestjoer fan Doarpsbelang, de útrikking opnij regele. Doarpsbelang keas Piebe de Vlugt as Beantsje fan it jier 1990. Túnkerssoan Piebe de Vlugt wie in bysûndere man. Hij wurke op it gemeentehús fan H.O. as haad fan de ôfdieling sosjale saken. By it rekkenjen hie er gjin ferlet fan in “zakjapanner”, want dat die er flugger út de kop. Yn syn frije tiid hat er him altiid foar oare minsken ynsetten en foar de tsjerke en tal fan ferieningen en inisjativen yn it doarp. Hy wie in foaroansteand muzikant op syn sopraan saksofoan en hat jierren foarsitter west fan it muzykkorps Nij Libben. Dat yn dy tiid mei de oare Piebe (Bakker) op de bok, grutte triomfen helle. Piebe de Vlugt hie de gave dat er alles wat er hearde fuort spylje koe. It koe sa moeilik net wêze as hy spile it op it earste gesicht en sûnder fouten. Hy sette ek wol muzyk oer en makke arranzjeminten foar it korps. Hy wie ien fan de gongmakkers yn de kommisje dy’t der foar soarge hat dat De Klink der kommen is en wie dernei jierrenlang bestjoerslid fan de stichting Gemeenschapscentrum De Klink. Blaasmuzyk kaam ek yn dy funksje nei foarren, yn de foarm fan konserten fan meastal ferneamde Ingelske brassbands dy’t hy nei De Klink helle foar in konsert.

1989 Petrus de Lange en Willem de Hoop

“Willem en Pé” wienen de earste Koudumers dy’t de earetitel Beantsje fan it Jier opspjilde krigen hawwe. Dit wie in spontane aksje fan buertferiening “Station de Zwarte Haan”, op in doarpsjûn ta gelegenheit fan Keninginnedei. Willem en Pé binne huldige foar harren ynset as “regelateurs” by de jierlikse optocht yn de feestwike.