In Geen categorie

Hieronder staat een Nederlandse versie

Al in pear jier wurkje it csg Bogerman, De Klimbeam en It Fûgelnêst mei stipe fan Cedin oan in meartalige line wêr’t taal ferbûn wurdt oan keunst en kultuer: Koudum Ferbynt. Op it stuit wurkje de skoallen oan in bysûndere meartalige gedichterûte. De rûte is yn Koudum yn de lêste wiken fan 2020 te rinnen.

Bern fan de trije skoallen skriuwe yn ferskillende talen gedichten by it tema ‘Ik tink oan dy’. Bern meie harren uterje yn harren eigen taal fan it hert: oft dat no it Frysk, Arabysk, Dútsk of Nederlânsk is. It tema ‘Ik tink oan dy’ is hiel aktueel yn dizze Corona-tiid. Ek foar de bern is it in ferfrjemdzjende perioade, mei dit projekt kinne sy harren gefoelens hjiroer omsette yn poëzij.

It bysûndere oan de gedichterûte is dat de moaiste 25 gedichten yn 25 tunen yn Koudum te bewûnderjen wêze sille. De rûte is te rinnen yn de Krystfakânsje, wêryn’t gesinnen de mooglikheid krije om yn de bûtenloft te genietsjen fan in poëtyske-kuier.

Koudum Ferbynt hat twa útgongspunten: projekten ferbine oan taal en projekten ferbine oan mienskip. Dêrom sil der noch in gedichterûte te besjen wêze yn it fersoargingshûs De Finke. Op dizze wize burdt jong en âld by it projekt belutsen. Sa wurdt mei-inoar op in positive wize nei ferbining socht.

De gedichten dy’t yn De Finke hingje binne allinnich tagonklik foar de bewenners. De gedichterûte yn it doarp sels kin fan freed 18 desimber oant en mei 26 desimber rûn wurde . Yn totaal wurde der 25 gedichten tentoansteld, de rûte is sa’n 2,5 kilometer lang. De nûmers dy’t tusken heakjes stean binne de hûsnûmers wêr’t in gedicht te finen is.

De route

De rûte giet by dizze strjitten en nûmers del: Gerben Ypmastraat (11, 15, 30, 39, 56), Ds. Tinholtstraat (18, 14, 11), Singel (gjin gedichten), Bovenweg (12, 26), Feije van Inthiemastraat (9, 26, 32), Onderweg (14), Heale Paed (7, 14), Jac. v/d Wayenstraat (24, 19), Oostenveldseweg (15, 3), Hoofdstraat (etalaazje bakkerij de Vries en boekhannel Muizelaar), Jacob Binckesstr (12), Zwarte weg (1B), Ravelijn (yn ’e tún foar it gebou).

Sels in gedicht skriuwe

Yn elk gedicht fan de rûte stiet in wurd ûnderstreke. Sammelje út alle 25 gedichten de 25 wurden. Meitsje thús (mei it gesin) fan minimaal 10 fan dizze wurden in nij gedicht mei as tema ‘Ik tink oan dy’. It moaiste gedicht wint in priis! Stjoer it gedicht foar 1 jannewaris 2021 nei deklimbeam@nijegaast.nl

Sjoch hjirûnder foar ien fan de gedichten fan de bern:

We swaaie nei elkoar fan achter it raam,
alles is oars, mar it wurdt stadich oan gewoan.
We witte net wat der kommen giet,
en wat ús noch te wachtsjen stiet.

Ik tink oan dy,
do bist net allinnich.
Wy komme hjir trochhinne.
Tegearre kinne wy
dizze striid winne!

Geartsje Hofman, klasse 2th

De dei foar’t de gedichterûte fan start giet, bestege Omrop Fryslân der oandacht oan. Direkteur Ackelyn Stapensea fan basisskoalle De Klimbeam kaam oan it wurd: “Wy sykje alle jierren mei de krystdagen wat dat ferbining jout. Immen kaam mei dit idee. It komt fan it ‘bearkesykjen’ achter de ruten yn de earste coronaweach. Wy soene no yn plak fan bearkes wol gedichten sykje kinne.”

Yn de Leeuwarder Courant op de dei dat de gedichterûte begjint, freed 18 desimber 2020:

Nederlandstalige versie:

Bijzondere meertalige gedichtenroute start vrijdag

Al een paar jaar werken het csg Bogerman , De Klimbeam en Het Fûgelnêst met steun van Cedin aan een meertalige lijn waarin taal verbonden wordt aan kunst en cultuur: Koudum Ferbynt. Momenteel werken de scholen aan een bijzondere meertalige gedichtenroute . De route is in Koudum in de laatste weken van 2020 te lopen.

Kinderen van de drie scholen schrijven in verschillende talen gedichten bij het thema ‘Ik denk aan jou’. Kinderen mogen zich uiten in hun eigen taal van het hart : of dat nu het Fries, Arabisch, Duits of Nederlands is. Het thema ‘Ik denk aan jou’ is heel actueel in deze coronatijd. Ook voor de kinderen is het een vervreemdende periode, met dit project kunnen zij hun gevoelens hierover veranderen in poëzie .

Het bijzondere aan de gedichtenroute is dat de mooiste 25 gedichten in 25 tuinen in Koudum te bewonderen zullen zijn. De route is te lopen in de kerstvakantie, waarin gezinnen de mogelijkheid krijgen om in de buitenlucht te genieten van een poëtische wandeling.

Koudum Ferbynt heeft twee uitgangspunten: projecten verbinden aan taal en projecten verbinden aan gemeenschap. Daarom zal er nog een gedichtenroute te bekijken zijn in het verzorgingshuis De Finke. Op deze wijze wordt jong en oud bij het project betrokken. Zo wordt met elkaar op een positieve wijze naar verbinding gezocht.

De gedichten die in De Finke hangen zijn alleen toegankelijk voor de bewoners. De gedichtenroute in het dorp zelf kan van vrijdag 18 december tot en met 26 december worden gelopen. In totaal worden er 25 gedichten tentoongesteld, de route is zo’n 2,5 kilometer lang. De nummers die tussen haakjes staan zijn de huisnummers waar een gedicht te vinden is.

De route

De route gaat als volgt: Gerben Ypmastraat (11, 15, 30, 39, 56), Ds. Tinholtstraat (18, 14, 11), Singel (gjin gedichten), Bovenweg (12, 26), Feije van Inthiemastraat (9, 26, 32), Onderweg (14), Heale Paed (7, 14), Jac. v/d Wayenstraat (24, 19), Oostenveldseweg (15, 3), Hoofdstraat (etalage bakkerij de Vries en boekhandel Muizelaar), Jacob Binckesstr (12), Zwarte weg (1B), Ravelijn (in de tuin voor het gebouw).

Zelf een gedicht schrijven

In elk gedicht van de route staat een woord onderstreept. Verzamel uit alle 25 gedichten de 25 woorden. Maak thuis (met het gezin) van minimaal 10 van deze woorden een nieuw gedicht met als thema ‘Ik denk aan jou’. Het mooiste gedicht wint een prijs! Stuur het gedicht voor 1 januari 2021 naar deklimbeam@nijegaast.nl.

De dag voordat de gedichtenroute van start gaat, besteedde Omrop Fryslân er aandacht aan. Directeur Ackelyn Stapensea van basisschool De Klimbeam komt aan het woord: “We zoeken elk jaar met kerst iets wat verbinding geeft. Iemand kwam met dit idee. Het is afkomstig van het ‘beren spotten’ tijdens de eerste coronagolf. In plaats van beren zouden we nu best wel gedichten kunnen gaan zoeken.”