In Geen categorie

Tradysje is noch in grut wurd, mar nei it sukses fan de poëzymiddei yn de Hoofdstraat yn febrewaris ferline jier, fûn it evenemint ôfrûne sneintemiddei foar de twadde kear plak. Mei likefolle belangstelling en mei sa’n soad entûsjaste reaksjes dat de organisatoaren nei ôfrin oppenearren dit evenemint yn febrewaris 2020 foar de tredde kear organisearjen te wollen. Krekt as ferline jier wienen der sa’n 50 belangstellenden ôfkommen op de poëzy en de muzyk, dy’t yn ‘e Hoofdstraat fan Koudum te hearren wie.

De middei begûn om twa oere yn it Beeldhouwcentrum dêr’t de besikers yn trije groepen yndield waarden en ûnthelle waarden op kofje of tee mei oranjekoeke. Ytsje Hettinga – út Koudum – droech har Fryske gedichten foar, dy’t allegear te krijen hiene mei it tema fan de middei: frijheid.

Dêrnei gongen de minsken yn trije groepen nei de oare galeries yn ‘e Hoofdstraat. By Galerie 13 Manen droech Gerda Veldman har gedichten foar en song Sjoukje van der Land har Fryske ferskes, foar it meastepart fan har ferline jier ferskynd cd Stim fan stilte. By Galerie Kunst in Beweging wiene ôfwikseljend Nederlânske fersen te hearren fan Connie Harkema en Fryske gedichten van Anneke Piersma.

Yn Galery Lytse Skientme makke it optreden fan de Warkumer dichter Paul van Dijk grutte yndruk. Hy droech Fryske fersen foar út syn ferline jier by útjouwerij Afûk ferskynde debútbondel Famke fan snie. Hy begeliede himsels dêrby op piano en krige muzikale stipe fan Thys Wadman op cello. It Koudumse trio Laaghangend Fruit song, oanslutend op it optreden fan Paul van Dijk, in pear ferskes, foar in part yn it Frysk, foar in part yn it Nederlânsk.

Ta beslút fan de middei kamen de trije groepen wer by elkoar yn it Lunch Atelier dêr’t Jan Kasteel klear stie mei in hapke en in drankje. Dy koene nuttige wurde ûnder it lústerjen nei it sjongen fan Lisette Autumn. Har jazzy sang swingde sa no en dan sa, dat in pear lju sels in dûnske weagen.

Dichter/pianist Paul van Dijk met Thys Wadman op cello

In het Nederlands

Traditie is nog een groot woord, maar na het succes van de poëziemiddag in de Hoofdstraat in februari vorig jaar, vond het evenement afgelopen zondagmiddag voor de tweede keer plaats. Met evenveel belangstelling en met zoveel enthousiaste reacties dat de organisatoren na afloop aankondigden dit evenement in februari 2020 voor de derde keer te willen organiseren.

Net als vorig jaar waren er zo’n vijftig belangstellenden afgekomen op de poëzie en de muziek die in de Hoofdstraat van Koudum te beluisteren was. De middag begon om 14 uur in het Beeldhouwcentrum waar de bezoekers in drie groepen ingedeeld werden en onthaald werden op koffie of thee met oranjekoek. Ytsje Hettinga – uit Koudum – droeg haar Friese gedichten voor die allemaal te maken hadden met het thema van de middag: vrijheid.

Daarna ging men in drie groepen naar de andere galeries in de Hoofdstraat. Bij Galerie 13 Manen droeg Gerda Veldman haar gedichten voor en zong Sjoukje van der Land haar Friese liedjes, grotendeels van haar vorig jaar verschenen cd Stim fan Stilte. Bij Galerie Kunst in Beweging waren afwisselend Nederlandse gedichten te horen van Connie Harkema en Friese gedichten van Anneke Piersma.

In Galerie Lytse Skientme maakte het optreden van de Workumer dichter Paul van Dijk. Hij droeg Friese gedichten voor uit zijn vorig jaar verschenen debuutbundel Famke fan snie. Hij begeleidde zichzelf daarbij op piano en kreeg muzikale ondersteuning van Thys Wadman op cello. Het Koudumse trio Laaghangend Fruit zong aansluitend op het optreden van Paul van Dijk enkele liedjes, deels in het Fries, deels in het Nederlands.

Tot besluit van de middag kwamen de drie groepen weer bij elkaar in het Lunch Atelier waar Jan Kasteel klaar stond met een hapje en een drankje. Die konden genuttigd worden onder het genot van de zang van Lisette Autumn. Haar jazzy zang swingde af en toe zo, dat een enkeling zelfs een dansje waagde.