In Geen categorie

De Fryske ferzje stiet hjirûnder

De kinderen van kinderopvang het Fûgelnêst, basisschool de Klimbeam en csg Bogerman Koudum kregen vrijdag 25 juni hoog bezoek: de Koning en gedeputeerde Sietske Poepjes kwamen op bezoek! En het was niet zomaar een koning. De kinderen op de scholen in Koudum hebben met het project ‘Koning Corona’ de afgelopen weken gewerkt aan de meertalige verhalenroute die afgelopen vrijdag plaatsvond.

Schrijver Thys Wadman uit Koudum schreef voor het project van Koudum Ferbynt twee Friese verhalen : ‘De fette dip fan de Kening’ (De vette dip van de Koning) voor de bovenbouw en het voortgezet onderwijs en ‘ Wite sokjes yn ’e Paleistún’ (Witte sokjes in de Paleistuin) voor de midden- en onderbouw. Beide verhalen gaan over de Koning in coronatijd. Waar de koning aan het begin van de pandemie nog genoot van lekker Netflixen en vrij zijn, begon hij zich in de loop der tijd steeds eenzamer en zelfs een beetje down te voelen. Hij vraagt zich in de beide verhalen af hoe het volk om gaat met het isolement .

De kinderen hebben in filosofische gesprekken in de klas besproken wat zij deden aan gevoelens van eenzaamheid en verveling. Dat leverde heel mooie en creatieve ideeën op: zo ontdekten kinderen het vissen, yoga, gingen de natuur in, droogden bloemen met een herbarium, gingen de keuken in om te bakken of zochten alles op over dino ’s.

Speciaal voor de Koning organiseerden de kinderen afgelopen vrijdag deze meertalige verhalenroute. Op 18 plaatsen door het hele dorp presenteerden leerlingen hun idee aan de Koning. In optocht van bewakers, hofdames, groep 4 én gedeputeerde Poepjes hebben de kinderen Koning Corona geïnspireerd wat je kan doen in lockdown of wat te doen als je je down voelt.

Koudum Ferbynt is een samenwerkingsverband waarin de scholen met steun van Cedin werken aan een doorgaande meertalige lijn waarin het Fries centraal staat. Zo werkten de scholen aan succesvolle projecten als de gedichtenroute, de meertalige sportdag , de drietalige Kerstviering en de meertalige workshopmiddag waarin het Fries, Engels, Nederlands en talen als Arabisch en Papiamento een plaats krijgen . De route is na 25 juni ook te bewonderen door de Koudumer gemeenschap en omwonenden. Naast een digitale verslaglegging van de route die de ouders van de leerlingen kunnen bekijken, kunnen ook andere inwoners de route lopen en QR-codes scannen om een indruk van de meertalige verhalenroute te krijgen. De 18 QR-codes vanaf 28 juni in de buurt van de drie scholen te vinden.

Gedeputeerde Sietske Poepjes schreef vrijdagavond op Twitter (in het Fries): “Vandaag samen met de Koning een bezoek aan Koudum. 3-taligheid werkt hier best. Voorschools, basis- en voortgezet onderwijs werken samen aan een doorgaande meertalige lijn van peuter tot puber!” In een reactie op dat bericht wees iemand ook op de rol van de bibliotheek in Koudum: “En volgens mij heeft de bieb van Koudum ook een rol op het gebied van meertaligheid.”

Kening en deputearre yn Koudum

De bern fan berneopfang it Fûgelnêst, basisskoalle de Klimbeam en csg Bogerman Koudum krigen freed 25 juny ‘hoog bezoek’: de Kening en deputearre Sietske Poepjes kamen op besite! En it wie net samar in Kening. De bern op de skoallen yn Koudum hawwe mei it projekt ‘Kening Koroana’ de ôfrûne wiken wurke oan de meartalige ferhalerûte dy’t ôfrûne freed plakfûn.

Skriuwer Thys Wadman fan Koudum skreau foar it projekt fan Koudum Ferbynt twa Fryske ferhalen: ‘De fette dip fan de Kening’ foar de boppebou en it fuortset ûnderwiis en ‘Wite sokjes yn ’e Paleistún’ foar de midden- en ûnderbou. Beide ferhalen gean oer de Kening yn koroanatiid. Wêr’t de kening oan ’e begjin fan de pandemy noch genoat fan lekker Netflixe en frij wêze, begûn er him yn ’e rin fan de tiid hieltyd iensumer en sels in bytsje down te fielen. Hy freget him yn de beide ferhalen ôf hoe’t it folk om giet mei it isolemint.

De bern hawwe yn filosofyske petearen yn ’e klasse bepraat wat sy dienen oan gefoelens fan iensumheid en ferfeling. Dat smiet hiele moaie en kreative ideeën op: sa ûntdekten bern it fiskjen, yoga, gienen de natuer yn, drûgen blommen mei in herbarium, gienen de keuken yn om te bakken of sochten alles op oer dino’s.

Spesjaal foar de Kening organisearren de bern ôfrûne freed dizze meartalige ferhalerûte. Op 18 plakken troch it hiele doarp presintearren learlingen harren idee oan de Kening. Yn optocht fan bewakers, hofdames, groep 4 én de Deputearre hawwe de bern Kening Koroana ynspirearre wat te dwaan yn lockdown of wat te dwaan ast dy down fielst.

Koudum Ferbynt is in gearwurkingsferbân wêryn’t de skoallen mei stipe fan Cedin wurkje oan in trochgeande meartalige line wêryn’t it Frysk sintraal stiet. Sa wurken de skoallen oan suksesfolle projekten as de gedichterûte, de meartalige sportdei, de trijetalige Krystfiering en de meartalige workshopmiddei wêryn’t it Frysk, Ingelsk, Nederlânsk en talen as Arabysk en Papiamentû in plak krije.

De rûte is nei 25 juny ek te bewûnderjen troch de Koudumer mienskip en omwenners. Neist in digitale ferslachlizzing fan de route dy’t de âlders fan de learlingen besjen kinne, kinne ek oare ynwenners de rûte rinne en QR-koades skenne om in yndruk fan de meartalige ferhalerûte te krijen. De 18 QR-koades binne te finen om de trije skoallen hinne fan 28 juny ôf.

Deputearre Sietske Poepjes skreau freedtejûn op Twitter: “Hjoed tegearre mei de Kening op besite west yn #koudum. 3-taligens wurket hjir bêst. Foarskoalsk, basis- en fuortset ûnderwiis wurkje gear oan in trochgeande meartalige line fan pjut oant puber!” Yn in reaksje op dat berjocht wiisde ien op de rol fan ‘e bibleteek yn Koudum: “En neffens mij hat de byb #koudum ek in rol omtrint meartaligens.”