In Geen categorie

Op de algemene ledenvergadering van de ‘Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Koudum’, kortweg Dorpsbelangen Koudum, op woensdagavond 27 oktober in dorpshuis De Klink heerste een aangenaam positieve sfeer. Dat was te danken aan de enkele tientallen aanwezige Koudumers, die behalve kritische vragen en opmerkingen ook veel waarderende woorden hadden voor de manier waarop Dorpsbelangen Koudum probeert het reilen en zeilen in Koudum te sturen. Maar vooral ook kwam de positieve sfeer door de voorzitter van deze vereniging, Durk Grouwstra, die zonder alle problemen van Koudum weg te moffelen, deze avond met name ook keek naar wat er wél goed gaat in het dorp.

Vorig jaar is er door de coronamaatregelen geen algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen geweest. Daarom werden voor de pauze zowel de jaarverslagen van 2019 als die van 2020 kort doorgenomen. Penningmeester Ria Bootsma besprak aan de hand van de geprojecteerde cijfers de belangrijkste financiële zaken. Van drie van de vier commissies van Dorpsbelangen, de Centrium Commissie, Bulte Nijs en Molen de Vlijt waren leden aanwezig, maar hun jaarverslagen waren, net als het verslag van de Speeltuincommissie, zo helder dat er geen vragen over kwamen.

Ook de in 2020 doorgevoerde en de voor dit jaar voorgestelde bestuurswisselingen werden door de leden goedgekeurd. Zo is Durk Grouwstra in 2020 voorzitter geworden in plaats van Bas Oosterbaan en Gerben Brouwer is afgetreden als algemeen bestuurslid. Teunis Vonk is in april 2019 tot het bestuur toegetreden, Klaas Damstra in mei 2020 en Janna Stellingwerf in juni 2020. Met ingang van deze ledenvergadering is ook Saskia Faber algemeen bestuurslid. In de rondvraag werden vervolgens enkele vragen gesteld die grotendeels na de pauze, tijdens de presentatie van de voorzitter, werden beantwoord.

Na de pauze kreeg eerst Willeke van der Wal het woord. Zij is de voorzitter van het Team Promotie Koudum, onderdeel van de Ondernemersvereniging Koudum. Dat promotieteam organiseerde dit jaar onder andere de drie geslaagde zomermarkten. Willeke van der Wal vertelde over de ontstaansgeschiedenis van dat team en de gerealiseerde en voorgenomen projecten. Het begon met de organisatie van de kerstmarkt bij Corriente (waarvan zij mede-eigenaar is) in 2018. In 2019 sloten de organisatoren van de Garagesale in Koudum zich aan bij het Promotieteam en zo kon, met behulp van veel andere vrijwilligers, de zeer succesvolle Winterfair Koudum georganiseerd worden in de kassen van Fleurig Buiten.

Mede naar aanleiding daarvan vroeg de Ondernemersvereniging Koudum aan het Promotieteam om de langzamerhand verkommerende zomermarkten in Koudum nieuw leven in te blazen. Dat resulteerde, ondanks de toen geldende coronamaatregelen, in geslaagde zomermarkten op drie zaterdagen in juli en augustus van dit jaar. Een winterfair zoals in 2019 kon in 2020 niet en durfde het team vanwege de onzekere coronaperikelen ook in 2021 nog niet aan. Inmiddels is het Promotieteam wel druk bezig met een Winter Kryst Jûn, een gezellige avond in de Hoofdstraat voor jong en oud op donderdag 23 december van 17 tot 21 uur.

Daarna was er aandacht voor de Dorpsvisie Koudum 2025. Aan de hand van de oorspronkelijke ideeën uit 2011, toen deze visie opgesteld werd, besprak Durk Grouwstra wat hiervan inmiddels gerealiseerd is. En nee, echt niet alles van de oorspronkelijke plannen is gerealiseerd, zo schetste hij. Zo is er (nog?) geen camperhaven, jongerenhuisvesting blijft voorlopig nog een probleem, nog lang niet alle verkeerssituaties zijn veilig genoeg, onder andere door het ontbreken van fietspaden en er is geen forellenvisvijver gekomen. Zomaar een greep uit het lijstje van dingen die niet gerealiseerd zijn van de ambitieuze plannen uit 2011.

Maar Durk Grouwstra wist op een aanstekelijke manier duidelijk te maken dat de lijst met wat er wél gerealiseerd is echt wel langer is. En soms mag Koudum ook echt blij zijn met wat er gelukt is. Het ambitieuze plan rond de nieuwbouw van zorgcentrum De Finke is grotendeels niet doorgegaan, maar ondanks de dreiging van het helemaal schrappen van het plan, is er wel degelijk nieuwbouw van De Finke gekomen. Er is nog steeds een bus die door het dorp gaat, de bibliotheek is, ondanks dreiging van opheffing, gebleven en er is één nieuw schoolgebouw gekomen waarin – na de fusie van de basisscholen De Welle en It Grovestinshôf – basisschool De Klimbeam gehuisvest is, er zijn aanlegplaatsen gekomen met een trailerhelling en het Oldeferd park is aangepast en heet nu Oldeferd Ontmoetingspark.

En ook dat is maar een greep uit het lijste van wél gerealiseerde plannen. En er is meer: met behulp van veel vrijwilligers, zo benadrukte Grouwstra, dragen veel verenigingen in Koudum bij aan een dynamisch leefklimaat en ook particulier initiatief is daarin belangrijk. Door particulier initiatief is er een golfgelegenheid (Pitch & Putt) gekomen die ook bezoekers van buiten Koudum aantrekt, er is sinds vrij kort een sportschool (Sport 34), een restaurant gerund
door mensen met een beperking (‘t Kofjehúske) en een deel van Koudum wordt gestookt met groen gas van agrarische bedrijven. Allemaal punten die – met nog heel veel andere – in 2011 waren opgenomen in de Dorpsvisie Koudum 2025.

Na deze presentatie kon er onder het genot van een drankje, aangeboden door Dorpsbelangen Koudum, in dorpshuis De Klink door de aanwezigen nog even nagepraat worden en alweer nieuwe ideeën aangedragen worden.