In Dorpsbelangen

Dorpsbelangen heeft een vaste Column in de Bulte Nijs waarin de bewoners van Koudum geïnformeerd worden over het wel en wee van het dorp. Regelmatig worden een of meerdere bestuursleden gevraagd naar de status rondom bepaalde zaken en daar kwam het idee uit voort om ieder kwartaal, naast de column in Bulte Nijs, een overzicht te plaatsen van onderwerpen waar Dorpsbelangen zich mee bezighoudt.

November 2018

Deze eerste update betreft een wat langere periode vanaf de ALV in maart van dit jaar (2018) en wat er sindsdien zoal is opgepakt:

 • Er zijn 3 nieuwe bestuursleden aangetreden: Theunis de Vries, Ria Bootsma en Nienke Dijkstra. Eerstgenoemde heeft het bestuur inmiddels ook weer verlaten vanwege zijn benoeming als Raadslid.
 • Er is een nieuwe taakverdeling gemaakt onder de bestuursleden, deze zal opnieuw worden herzien zodra er een opvolger voor Theunis de Vries is gevonden.
 • Er is 2x Bestuurlijk Overleg geweest in april en november met dorpencoördinator Erik Visser en wethouder Maarten Offinga
 • Er is veelvuldig overleg en afstemming geweest met de gemeente, waaronder een bezoek van een delegatie vanuit de gemeente om te komen tot een passende en haalbare oplossing voor bestrating rond de kerk. Na het laatste bestuurlijke overleg is akkoord gegeven op een plan om de bestrating rond de kerk aan te passen en daarbij de toezegging om dit voor het einde van het jaar te realiseren. De omwonenden en de kerk zijn door DBK op de hoogte gebracht.
 • De schoonmaakactie van Koudum (Himmeldei) in samenwerking met basisschool de Klimbeam en Bogerman is op touw gezet, maar is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege persoonlijke omstandigheden. Het plan is om dit volgend jaar weer op te pakken.
 • Er zijn 5 nieuwe plattegronden geplaatst in het dorp.
 • Er is een opvolger gevonden (in de persoon van Luut Dijkstra) voor Tom Abma die Siemen Pries helpt bij het vlaggen op de kerktoren.
 • Er zijn diverse activiteiten/evenementen georganiseerd door de Centrium Commissie.
 • Vanuit DBK was een delegatie aanwezig bij de 4 mei herdenking in het dorp.
 • Nu de subsidies zijn toegekend, is er gestart met offertetraject rondom (her)inrichting Oldeferd Park.
 • Aanpakken verkeersveiligheid Nieuweweg, bij het reguliere onderhoud in 2019 wordt een hek geplaatst om een veiligere oversteek voor de schoolkinderen te realiseren.
 • Dammenseweg: verkeersdrempels geplaatst om de veiligheid te verhogen.
 • Er is een opvolger voor Grietje van der Meer gevonden. Alderina Brouwer neemt de het bijhouden van de bezorgerslijst van de Bulte Nijs van haar over.
 • De verlichting bij Tsjerkepaad is op dit moment heel summier, in overleg met de gemeente wordt dit uitgebreid met extra verlichting.
 • Er is overleg met diverse partijen en de Familie Harkema rondom het gebruik en de overlast van het Friesland Plein waar de familie Harkema eigenaar van is. Er wordt in overleg met de eigenaren, DBK, de wijkagent en gemeente gezocht naar een voor ieder passende oplossing.
 • Er gingen geruchten de ronde dat de stortplaats in Koudum mogelijk zou verdwijnen, maar deze blijft voorlopig bestaan.
 • Tijdens de feestweek is het ‘Beantsje fan it jier’ uitgereikt. De voorbereiding en uitreiking lag in handen van de daarvoor benoemde commissie binnen DBK.
 • Vanuit DBK is een afvaardiging aanwezig bij de overleggen die plaatsvinden rondom de nieuwbouw van de Finke (de Kas).
 • Begin 2019 gaat DBK samen met iemand vanuit de gemeente door Koudum om te kijken wat er extra aandacht behoeft. Dit noemen we een ‘schouw’. Hieraan voorafgaand inventariseert DBK wat de knelpunten zijn. U kunt hierbij denken aan wortels die door de bestrating komen, (verkeers)veiligheid, (kapotte of beperkte) verlichting, bewegwijzering etc.