In Geen categorie

Duurzaam Koudum heeft op 31 maart een voorlopig plan ingediend voor 1 tot 3 molens langs de provinciale weg bij Koudum, met steun van Dorpsbelangen Koudum, Workum en It Heidenskip.

Afgelopen weken is er intensief contact geweest met grondeigenaren en omwonenden, een informatieavond gehouden, gesproken met diverse experts, contact gezocht met omwonenden bij vergelijkbare windmolenparken en een financieel model uitgewerkt.

Tevens is er vanuit een groep van omwonenden felle tegenstand ontstaan. Dit heeft geleid tot een actie met meer dan 1000 steunbetuigingen tegen het voorlopige plan zoals ingediend en een ruime hoeveelheid negatieve aandacht in de pers. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat Dorpsbelangen Koudum haar steun voor het voorlopige plan heeft ingetrokken.

Wel lijkt er mogelijk draagvlak voor één grootschalige molen voor Koudum. Ook de tegenstanders van het voorlopige plan en Dorpsbelangen Koudum geven aan dat zij hier in principe positief tegenover staan, zij het afhankelijk van de locatie.

Wij hebben naar diverse alternatieven gekeken. Geen één alternatief voldoet echter even goed aan wettelijke eisen omtrent afstand van bewoning, ligt relatief ver van het dorp, gunstig ten aanzien wind en langs een drukke provinciale weg. En voor de oorspronkelijke locatie is de grond beschikbaar.

Doel van ons initiatief is alle huishoudens in ons dorp te voorzien van goedkope duurzame energie, de rendementen volledig in het dorp te laten neervallen in de vorm van mooi rendement voor lokale investeerders en in de vorm van een aanzienlijke jaarlijkse investering in voorzieningen voor de lokale gemeenschap. Grote investeerders van buiten kunnen niet participeren.

Duurzaam Koudum sluit nu deze fase af met een enquête onder alle inwoners in Koudum. Deze wordt dit weekend verspreid. Hierin krijgen zij de objectieve voor- en nadelen gepresenteerd en is aan hen de keus zich uit te spreken voor of tegen één grootschalige dorpsmolen in het oorspronkelijke plangebied. De uitslag van deze enquête zal tussen 16 en 20 mei uiterlijk bekend zijn. Blijkt een meerderheid voor een dorpsmolen, dan gaat het plan verder in de vorm als thans gewijzigd, nl. één dorpsmolen op de oorspronkelijke planlocatie ruim 500 meter van alle bewoning. Is een meerderheid tegen, dan zullen wij het plan intrekken.

Meer informatie op www.duurzaamkoudum.nl

Duurzaam Koudum