In Geen categorie

Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs of onderdelen daarvan in panden in de gemeente Sudwest-Fryslan. Inmiddels is de helft van dit onderzoek (inclusief Bolsward en Sneek) succesvol afgerond. In oktober wordt het onderzoek in Hindeloopen, Stavoren, Makkum, Koudum, Warns en Molkwerum voortgezet.

Het initiatief daartoe wordt genomen door de in 2013 opgerichte Stichting Interieurs in Fryslan. Doel is onder meer het verkrijgen van kennis over historische interieurs die in Friesland bewaard zijn gebleven. De stichting laat bewoners zien hoe uniek het is dat er nog interieuronderdelen bewaard zijn gebleven in hun huis.

Op dit moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Vaak door onwetendheid verdwijnt definitief een deel van het Friese woonerfgoed. Middels een inventarisatie probeert de stichting een totaal beeld van de Friese wooncultuur te krijgen. Door onderzoek wordt geprobeerd bewoners zo enthousiast te krijgen, dat zij zelf dit stuk van de geschiedenis van hun huis gaan beschermen. Hiertoe zullen bewoners van panden waarin zich mogelijk dergelijke interieurs of interieuronderdelen bevinden, worden uitgenodigd voor een informatieavond. Zij worden daarna benaderd voor een afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse. De stichting is bijvoorbeeld geinteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, vloeren, tegels, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad en dergelijke vallen hier dus niet onder. De periode die in onderzoek is loopt ongeveer vanaf de 17e eeuw tot rond 1970 (Wederopbouw periode). Zowel ‘voorname’ panden als normale woonhuizen en boerderijen en eenvoudige (arbeiders-)huisjes worden onderzocht.

De Stichting Interieurs in Fryslan en het onderzoek zijn een particulier initiatief, opgezet door geinteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bij het project betrokken.

Mocht u deze stichting willen helpen bij het onderzoek door panden aan te dragen, waarin zich interessante onderdelen bevinden, dan kunt u contact opnemen via het mailadres: info@interieursinfryslan.nl