In Geen categorie
Beste minsken,

Hjirbij wol ik jim graag witte litte dat ik in grutske gebrûker wurden bij fan de -frl- extinsje op myn website.

Jo kinne no ynlogge mei www.frisiana.frl

Meitsje der faak gebrûk fan want der is dy website foar makke,

Freonlike groetnis,

Romke Kroondijk, Koudum