In Geen categorie

AGENDA:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Notulen 31 maart 2005

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Verslag van de activiteiten van de vereniging

5 Financieel verslag

– Verslag kascommissie

– Benoeming kascommissie

– Aanpassing contributie

De contributie voor DBK bedraagt nu € 2,50 per jaar. Een abonnement op Bulte Nijs kost voor leden van DBK € 5,90 (combinatietarief dus € 8,40) en voor niet leden € 6,80.

Deze tarieven zijn zeker de laatste vijftien jaar ongewijzigd gebleven. Gelet op de grote toename van de activiteiten van DBK, vindt het bestuur een aanpassing van de contributie gerechtvaardigd.

Voor Bulte Nijs geldt dat het totaal aan abonnementsinkomsten de kosten van het uitgeven van het blad op dit moment niet meer kunnen dekken.

Nagenoeg alle leden van DBK lezen ook Bulte Nijs.

Het bestuur van DBK wil graag een vereenvoudiging van de administratie en contributie-inning door het aanbieden van één pakket. Daarbij geldt als basis voor een ieder het lidmaatschap van DBK, inclusief een abonnement op Bulte Nijs voor € 10,00 per jaar, ingaande 2006.

Lid zijn van Dorpsbelangen betekent dan vanaf nu > Bulte Nijs gratis!

Om de (bank)kosten zo laag mogelijk te houden, gaan we bovendien over tot incassering van de contributiegelden. Degenen die DBK daartoe geen machtiging willen geven krijgen dan nog gewoon hun oude vertrouwde acceptgiro, maar daarbij wordt i.v.m. administratiekosten € 2,50 extra in rekening gebracht.

Voor de abonnees om utens geldt een tarief van € 15,50. Dat wordt € 17,00.

6 Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Tiny Lagerburg-Pander

Het bestuur draagt voor als kandidaat: Baukje van der Valk.

7 Nominatie dorpsvernieuwingsprijs

PAUZE (met een “passende” traktatie!)

8 Verslag van de commissies:

– Ontwikkelingsvisie Koudum

– Bulte Nijs

– Vrienden van de Koudumer molen

– Activiteitencommissie De Swel

– Werkgroep Historisch Koudum

– Us thús

– Vendu Tivoli

– Kunst Kijken in Koudum

– Duurzaam Koudum