In Geen categorie

Categorie Lopend

1. Circus (Hester Buma, Iris de Jong, Aukje Feenstra, Laila Major en Kim

Faber)

2 K2 zoekt K3 (Melany en Esmay Zwerver)

3. Ridder te paard (Bearnt Marten Bergsma)

Categorie Rollend

1. Ik hou van Holland (Joy, Fimke, Mout, Jara, Ariane en Fien) 2. Pluk v/d Petteflet (Paulisca en Christiaan Groenhof, Myrthe en Sylke Hooijmeijer, Jantina Feenstra en Fenne en Brecht Muis) 3. Move like Michael Jackson (Roy de Boer, Mathilda, Johan en Tjitske

Busman)

Mooist verklede begeleider

Bodygaard van Lady Gaga (Richanold Bokma)

Algehele winnaar

De brandweermannen (Sybrand, Hilde en Wessel Wiersma)

*

Zeskamp (middag)

1. Team Thea Busman

2. Koudum Forever (Anton de Jong)

*

Zeskamp (avond)

1. Dammenseweg/Butenskar

2. De Finke 5 (Dames 1 volleybal)

3. Oostenveldeweg