In Geen categorie

Op het terrein van de nieuwe Finke wordt De Kas neergezet, een multifunctionele ruimte met een aanbod van welzijnsactiviteiten, ontmoeting, diensten en andere voorzieningen. Voor bewoners van Koudum en omliggende dorpen en voor bewoners van de nieuwe Finke. Initiatiefnemer is Stichting Dorpsvernieuwing Koudum, samen met Patyna en Talant.

Hierbij Nieuwsbrief nr. 2, vol met informatie over de voortgang van het project en de nieuwbouwplannen van De Finke en De Kas.

De samenstelling van de projectgroep is gewijzigd, maar de omvang is gelijk gebleven. André van der Meulen doet sinds kort ook mee en Oane Peterson is er uit gestapt. André is lid van de WMO adviesraad IJsselmeerkust (één van de 5 WMO-adviesraden) en lid van het WMO-platform van de gemeente SW- Fryslân. Alleen al daarom zien wij André als een aanwinst. Oane kon zich helaas niet meer vinden in onze koers.

Er is samen met beoogde partners veel gesleuteld aan de bouwplannen voor de geplande wooneenheden, De Kas zelf en de ruimte voor huisartsen en ambulancedienst. Desondanks kozen de huisartsen na uitgebreid overleg voor een ander vestigingsperspectief. Hiermee vervallen ook de 1½ lijns bedden van St. Antonius. Het zij zo! Patyna zal binnenkort het plan bij de gemeente indienen voor een bouwvergunning.

De bouw wordt in twee fasen uitgevoerd, om de overlast voor bewoners zo klein mogelijk te houden en kosten te besparen. Einde herfst 2017 begint de sloop. De bouw van de zorgvilla’s start direct daarna. Bewoners verhuizen als een deel klaar is. Eind 2018 start de bouw van De Kas en van de huisvesting van aanvullende voorzieningen en ambulance. Inrichting en opening van De Kas zullen midden 2019 plaatsvinden.

In De Kas is ruimte voor aanbieders van allerlei voorzieningen en activiteiten. Zoals fysiotherapeuten, thuiszorg, mondhygiënist, psychologen, diëtiste en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking alsook voor kwetsbare ouderen. Er komt ook een algemene ruimte met keuken, restaurant en welzijnsactiviteiten, ontmoeting en diensten. Bijv. biljart, gezamenlijk koken, dagbesteding voor mensen met dementie, Rabobank, bloedafname. Met bewoners van Koudum e.o. willen we dit verder invullen. Buiten komt er een moestuin, een vlindertuin, een dierenweide e.d. We willen samen met bijv. scholen, kerken, verenigingen dorpsbelangen, bewoners, wereldwinkel, noem maar op, activiteiten of projecten aanpakken.

We willen binnenkort een werkgroep instellen die de organisatie op zich neemt en het activiteitenprogramma ontwikkelt in De Kas én in de dorpen. Ons uitgangspunt is: wat niet in de dorpen kan worden georganiseerd, organiseren we met elkaar in De Kas. Deelnemers aan de werkgroep zijn bewoners uit de dorpen en medewerkers van Patyna en/of Talant.

Op 8 december organiseren we voor sleutelfiguren en vertegenwoordigers uit alle dorpen een voorlichtingsbijeenkomst. Nadere informatie volgt snel. Na deze bijeenkomst leggen we samen met hen het contact met bewoners, dat essentieel is voor het succes van dit plan. Van hen wordt immers door overheid en zorginstellingen een actieve inbreng verwacht wat betreft welzijnsactiviteiten, ontmoeting en diensten. Daar kunnen we niet omheen, maar het biedt ons ook kansen om ons welzijn zelf vorm te geven.

Mocht u contact willen zoeken met de projectgroep, dan kan dat! Stuur een mail naar gerardflapper@gmail.com. Onze website wordt momenteel in de steigers gezet. Zodra deze ‘in de lucht’ is laten we u dat weten. Informatie en voorlichting over de voortgang van het project worden dan nog makkelijker. We houden u op de hoogte.