In Geen categorie

De nieuwe oud papierregeling die Súdwest-Fryslân wil invoeren, kost scholen, verenigingen en sportclubs geld.

Muziekvereniging Nij Libben en voetbalvereniging Oeverzwaluwen halen al 40 jaar oud papier op in Koudum. Acronius Kramer: "Wy krije no 61 euro per ton, en de gemeentlike garânsje is 50 euro. Wy helje per jier sa’n 120 kilo op per ynwenner en dat is jierliks tusken de acht en tsientûzen euro per klub."

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 28 juni 2012 besloten in de toekomst over te gaan op zogenaamde minicontainers. Hiermee denkt de gemeente meer oud papier op te halen. Ongeveer 100 kg per inwoner moet haalbaar zijn. De totale oud papieropbrengsten liggen rond de 377.000 euro, na aftrek van de gemeentelijke onkosten blijft er voor de 64 inzamelaars 77.000 euro over om te verdelen. Een eenvoudige rekensom leert dan dat bijvoorbeeld per inzamelaar in Koudum 1200 euro opgehaald wordt.

"Wy dogge it folle better as dy 100 kilo, wy helje 120 kilo op en dan sitte wy yn de takomst ek nog mei in gat fan sa’n 7.000 euro per jier per feriening. As wy dat opfange wolle troch in kontribúsjeferheging, dan sil dy omheech gean mei 450 persint, dan hâlde wy gjin lid mear oer! En wy net allinne, ik ha ek kontakt hân mei oare ophellers, ek muziekferiening Concordia út Drylts bygelyks sit mei itselde. Sjoch it treft alle ferieningen, fan doarpsbelang oant keatsferiening en dit beslút is allinne mar naam om 125.000 euro te besúnigjen."

bron: Bolswards Nieuwsblad

Dammenseweg voor de sloop in 1992