In Geen categorie

Ledenvergadering Oranje vereniging Donderdag 18 november om 20.15 uur in "De Klink"

AGENDA

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Notulen vorige ledenvergadering4. Financieel verslag en verslag kascommissie5. Jaaroverzicht6.Bestuursverkiezing: Aftredend: niet herkiesbaar: Thea Melchers Nieuw bestuurslid: volgt

Bestuurstaken:Voorzitter: Sietske MulderSecretaris: Titia FopmaPenningmeester: Anco Heida7. Rondvraag