In Geen categorie

Nije Fryske Bibel

Ik ben een ‘Hollander om utens’, dat gaat nooit meer over. Al woon ik 35 jaar in Friesland, en voelt het wanneer ik bij Lemmer Friesland binnenrijd als thuiskomen, ik blijf van binnen een jongen van de Veluwe. Waarom ben ik dan zo blij met een Friese Bijbelvertaling?

Mijn vrouw en ik zijn het minst Fries in ons gezin. Onze kinderen zijn Friestalig vanaf de kleuterschool, onze kleinkinderen hier in het dorp spreken, denken en dromen in het Fries. Maar mij noemen ze Opa en zeker geen Pake. Waarom is Opa zo blij met een nije Fryske Bibeloersetting?

In mijn domineesopleiding heb ik geleerd de Bijbel in de grondtalen te lezen. Het Oude Testament in Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks. Waarom lees ik dan toch bij het voorbereiden van elke preek de Bijbeltekst elke keer ook nog even in het Fries?

Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik dominee geworden ben, en geen Bijbelvertaler. De taaiste zes weken van mijn studie waren de weken dat ik 25 hoofdstukken Hebreeuwse tekst moest vertalen en uit het hoofd leren.

Bij iedere vertaaldiscussie – bijvoorbeeld of je de Bijbeltekst nu letterlijk moet vertalen of wat meer omschrijven in gewone taal – haak ik al snel af. Waarom ben ik dan toch zo gelukkig met de inspanningen van Friese Bijbelgeleerden om tot een nieuwe Friese vertaling te komen?

Ooit volgde ik bij het Afûk de cursus Frysk foar net-Frysktaligen. Een hele klus, want zo taalgevoelig in andere talen ben ik niet. Zelden spreek ik Fries, want dan moat ik er sa bot bei neitinken’. Maar waarom was ik destijds dan zo ontroerd toen ik met kerst bij het Afûk het geboorteverhaal van Jezus yn ‘t Frysk mocht voorlezen?

Het zal er allemaal mee te maken hebben dat het Frysk een taal van het hart is. Een innige taal, die zonder omwegen in je ziel uitkomt. Daarom lees ik voor elke preek ook de Friese vertaling. En als dat voor mij, niet-Fries geldt, hoeveel te meer voor u, Friezen.

De eerste regel van het Onze Vader is mij dierbaar – ‘Onze vader die in de hemelen zijt’. Maar zoals de Friese tekstdichter Eppie Dam het in zijn Frysk ‘Us Heit’ verwoordt, daar kan geen andere taal tegenop: ‘God fan fier en hein Us Heit.’

Dus maak ik, al die jaren nog steeds mijn eigen moedertaal trouw gebleven, Hollander om utens, van harte deel uit van het comité van aanbeveling voor een nieuwe Friese Bijbelvertaling. En zie ik uit naar de komst van deze nieuwe Bijbelvertaling in de spreektaal, in gewoon hedendaags Fries.

Dan heb ik bij de preekvoorbereiding twee Friese Bijbelvertalingen om mijn eigen hart in te zoeken. En om de ziel van alle Friezen in te vinden. Immers het ‘Woord van God’ is mens geworden. Voor de Friezen ‘in Frysk minsk’. Daarom een Nije Fryske Bibel.

Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, 18 januari 2020. (Foto Wim Beekman: Niels Westra, Leeuwarder Courant).