In Geen categorie

De Koudumer dorpskrant Bulte Nijs heeft de tweede prijs gewonnen bij de wedstrijd ‘It bêste Frysktalige stik in 2017’. Deze wedstrijd wordt sinds 2016 uitgeschreven door de gemeente Súdwest-Fryslân ter promotie van het geschreven Fries voor dorps- en stadskranten en is overgenomen van de voormalige gemeente Littenseradiel.

De jury heeft in totaal 25 inzendingen beoordeeld op leesbaarheid, actualiteit, maar ook op creativiteit en natuurlijk het gebruik van de Friese taal.

De inzending van Bulte Nijs met de titel Wintermich…sierlike dûnsmich werd geschreven door Pier Zijlstra.

Het juryrapport:

Wintermich … sierlike dûnsmich Yn dit artikel, feitliks de hiele rige, trúnt de skriuwer de lêzer oan om stil te stean by it deistige skouspul dat de natuer yn ús direkte omjouwing te bieden hat. Mar docht dit sûnder belearjend of aktifearjend te wêzen. It entûsiasme foar de natuer strielt fan de ferhalen ôf. Alle artikels fan dizze skriuwer hawwe in heech ynformatyf gehalte, mar hâlde op itselde momint ek in persoanlik karakter. De lêzer wurdt yn in, by de tiid fan it jier passend, koart ferhaal meinommen de natuer yn. Der sit in moai ritme yn dizze tekst, dit komt mei troch de werhellingen dy’t de skriuwer brûkt. Eins is it spitich om te lêzen, sa as we yn oar artikel fan dizze skriuwer lêze, dat de rige einige is.

Us Thús feliciteert de Bulte Nijs en in het bijzonder Pier Zijlstra!