In Geen categorie

Het programma voor Beantsjedei 2008 ziet er als volgt uit:

09.30 Start Beantsjerace

16.00 Start feest op Frieslandplein met TV-kok Reitse Spanninga

17.00 Beantsjemiel

17.15 Artiku met Bean en Ko

17.45 Koudums next Beantsjekeninginne

18.15 Priisútrikking Beantsjerace

19.00 Beantsjefeiling “De earste pluk”

20.00 Tuskentroch wedstriid beantsje-puntsjen

20.30 Beantsje fan it Jier

21.00 Muzyk Bart van der Wal en Disco Silver