In
Wanneer:
10 november 2019 @ 20:00
2019-11-10T20:00:00+01:00
2019-11-10T20:15:00+01:00
Waar:
Fleurig Buiten
Tjalke van der Walstraat 21 A
Koudum
Kosten:
€ 18,50
Contact:
Teatergroep Sult
Sult speelt 'De bûsedokter' in Koudum @ Fleurig Buiten

Hjirûnder stiet de tekst yn it Frysk

Sult speelt De Bûsedokter (De Broekzakdokter) in de kas van Fleurig Buiten in Koudum

Een uitgerangeerde huisarts slijt zijn dagen in een kas en verzorgt hier plantjes in plaats van patiënten. Hij vertelt hen over zijn eens zo bloeiende praktijk en moppert dat hij de huidige gezondheidszorg ziek vindt. Dat de hulpverlener patiënt is geworden en zelf met het water voor de dokter moet. Hij ergert zich aan registraties en coderingen, kastjes en muren, aan stijgende ziektekosten en dalende gesprekstijd.

In deze nieuwste voorstelling van theatergroep SULT ligt de wereld van de gezondheidszorg zelf op de behandeltafel. Wij houden niet van pappen en nathouden en gaan het onderwerp te lijf met een fikse dosis relativering en reflectie. Hierdoor zijn de lach en de traan nooit ver weg. Of het hier allemaal echt beter van wordt is maar de vraag. De diagnose is aan u. Beterschap garanderen we niet, wel een heerlijk koortsachtig SULT-avondje waar niemand minder van wordt.

Plaats: DE kassen van Fleurig Buiten, Tjalke van der Walstraat 21A. N.B. Het kan in november koud zijn in de kassen, dus goed en warm gekleed is aan te raden.

 

Sult spilet De Bûsedokter yn de kas fan Fleurig Buiten yn Koudum

In út it wurk rekke húsdokter slyt syn dagen yn in kas en fersoarget hjir planten ynstee fan pasjinten. Hy fertelt oer syn bloeiende praktyk fan foarhinne en fûteret dat de hjoeddeiske sûnenssoarch siik is. Dat de helpferliener sels pasjint is en mei it wetter foar de dokter moat. Hy ergeret him oan registraasjes en kodearringen, kastkes en muorren, oan oprinnende syktekosten en omleechgeande sprektiden.

Yn de nijste foarstelling fan teatergroep SULT leit de wrâld fan de sûnenssoarch sels op de behanneltafel. Wy hâlde net fan papkjen en wiethâlden en pakke it ûnderwerp oan mei in protte relativearring en refleksje. Kinst der om laitsje of gûle, of it hjir allegear better fan wurdt is mar de fraach. Oan jimme de diagnoaze. Betterskip kinne we net garandearje, wol in hearlik koartseftich jûntsje SULT wêr’t nimmen minder fan wurdt.

 

De spelers van de Bûsedokter zijn/De spilers fan De Bûsedokter binne:
Dokter Jakob Goedhardt: Jan Eekma
Familie Sorgdrager:
Heit Sacco: Jehannes Arendz
Mem Maria: Judith Jager
Dochter Sytske: Marte Stellingwerf
Vruchten van Goedhardts overspannen geest:
Mevrouw Rode kool: Ytsje Kramer
Mevrouw Bloemkool: Feikje Hovenga
Mevrouw Omkoal: Ytsje Hettinga