In
Wanneer:
16 april 2021 @ 20:00 – 22:00
2021-04-16T20:00:00+02:00
2021-04-16T22:00:00+02:00
Waar:
Hoekema Schilders & Autoschadeherstel (e.a.)
Onderweg 8

Nederlandse tekst hieronder

Fan 15 april oant 1 maaie spilet teatergroep SULT it stik It grutte swijen. De spyldatums binne: 15-16-17-18   22-23-24-25 april en 29-30 april en 1 maaie 2021.

Yn It Grutte Swijen stiet it swijen sintraal. In ferrieder wurdt yn de lêste winter fan de Twadde Wrâldoarloch deasjitten troch it ferset. De belutsenen swarden dêr noait wer oer te praten, mei gjinien! Yn teätrale monologen, skreaun troch Ytsje Hettinga, fertelle trije frouwen wat dit heftige barren foar harren betsjutte en yn harren fierdere libben teweech brocht. It publyk wurdt yn lytse groepen nei de ferskillende lokaasjes brocht dêr’t de monologen plakhawwe. By it lêste bedriuw, it fertellen fan it ferhaal en de ûndersyksresultaten troch Jan de Vries, komt it publyk mei-inoar op ien lokaasje.

Foar mear ynformaasje en kaartferkeap sjoch www.teatergroepsult.nl.

 

Nederlandse versie

Van 15 april tot 1 mei speelt theatergroep SULT het stuk It grutte swijen (Het grote zwijgen)

In It grutte swijen staat het zwijgen centraal. Een verrader wordt in de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog doodgeschoten door het verzet. De betrokkenen zweerden dat ze hier nooit meer over zouden praten, met niemand! Nu meer dan 75 jaar later wordt het stilzwijgen doorbroken. In theatrale monologen vertellen drie vrouwen wat voor gevolgen deze heftige gebeurtenis voor hun latere leven had. Het publiek wordt in kleine groepen naar de verschillende locaties gebracht waar de monologen plaats vinden. Bij het laatste bedrijf, het vertellen van het verhaal en de onderzoeksresultaten door Jan de Vries, komt het publiek samen op één locatie.

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.teatergroepsult.nl